Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Melinting - INFOBDL.COM /* ganti br awal */ /* ganti br end */

Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Melinting

INFOBDL.COM – Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Melinting. Bahasa Lampung dialek api dengan logat Melinting Banyak dipertuturkan oleh Etnis Lampung yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pugung dan Kecamatan Way Jepara. Berikut ini adalah beberapa contoh kosakata Bahasa Lampung dialek api dengan menggunakan logat melinting.

Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Melinting

● ɑbɑn = awan
● ɑbu = abu
● ɑm:əl = tebal
● ɑnɑk = anak
● ɑŋin = angin
● ɑpə̯ɔ̝ = apa?
● ɑpə̯ɔ̝ = siapa?
● ɑpʊy = api
● ɑʁəŋ = hitam
● ɑsə̯o = anjing
● ɑsəʔ = merokok
● ɑtɘy = hati
● bɑbɑʔ = kulit
● bɑlɑk = besar
● bɑlʊŋ = tulang
● bɑpɑʔ = ayah
● bɑsəh = basah
● bɑtu = batu
● bək:əm = memegang
● belɑh = membagi
● bəli = membeli
● bəʁɑʔ = luas
● bɘt:əŋ = perut
● bət:ut = ekor
● bilʊk = belok, mengubah jalur
● bintɑŋ = bintang
● biŋɘy = malam
● biyɑʔ = berat
● buɑh = buah
● buɐʔ = rambut
● bukɑʔ = membuka, mengungkap
● bulə̯o = bulu
● buluŋ = daun
● buyuʔ = busuk
● cɑkɑʔ = mendaki
● cɑwə̯ɔ̝ = mengatakan
● cupiŋ = telinga
● dɑgiŋ = daging
● dɑnɑw = danau
● dəŋɘ̃y = mendengar
● di = di
● diɑtɑs = di atas
● dibɑhɑn = di bawah
● dikə̯də̯ɔ̝ = mana?
● dilɘm = dalam, di dalam
● əp:ɑy = baru
● əʁɑh = darah
● gɑbɑy = takut
● gɑlɑh = leher
● gəlɑo = nama
● gələŋ = cacing (cacing tanah)
● gəʁəh = menggigit
● guluʁ = guntur
● ibɑh = pendek
● iə̯ɔ̝ = dia
● ijə̯ɔ̝ = ini
● ikɑm = kita
● ikɐʔ = mengikat, kencangkan
● inə̯ɔ̝ = bahwa
● ipis = tipis
● iʁuŋ = hidung
● isəp = mengisap
● itəp = meludah
● iwaʔ = tidak
● jɑmə̯̃ɔ̃ = dan
● jɑwɑh = jauh
● jukoʔ = rumput
● kɑbut = kabut
● kɑɲil = mengunyah
● kɑyə̯o = tongkat / kayu
● kəd:is = gigi
● kəkuy = menggaruk
● kəmb̯ɑŋ = bunga
● kənɑ̃wɑ̃t = bulan
● kəp:ɘy = sayap
● kəriŋ = kering
● kilɑt = petir
● kipʊʔ = sempit
● kudʊl = kusam, tumpul
● kukʊt = kaki
● kʊtʊ = kutu
● lɑkɘy = suami
● lɑmɘn = jika
● lɑŋiʔ = langit
● lɑpɑh = berjalan
● lɑs = kayu / hutan
● lɑwɑh = laba●laba
● lɑwɘt = laut
● luniʔ = kecil
● m:ẽh = payudara, susu
● mɑbə̯o = terbang
● mɑ̃hə̯̃ɔ̃ = tertawa
● mɑliŋ = mencuri
● mɑlu = malu
● mɑʁiŋ = menyakitkan, sakit
● mɑtə̯ɔ̝ = mata
● mɑtɘy = mati, mati
● məj:əŋ = duduk
● məjɑm:õʔ = menyembunyikan
● məŋɑn = makan
● mərəs = memeras
● milɘy = aliran
● milih = memilih
● mĩwɑ̃ŋ = menangis
● muɑp = menguap
● mũtɑh = muntah
● nɑŋʊy = berenang
● ɲɑʔ = saya
● nd̯ɑʔ = putih
● nəm:ɑk = menembak
● ɲəʁʊʔ = menjahit
● nikə̯o = engkau
● niɲiʔ = agas, nyamuk
● n̯nʊʔ = ibu
● nũə̯̃õ = rumah
● ŋɑlɘy = menggali
● ŋəgɑlik = berbaring
● ŋəkʊʔ = memasak
● ŋəmb̯ɑ͡o = mengendus, mencium
● ŋənɑh = melihat
● ŋinom = minum
● ŋip:ɘy = mimpi
● ŋisɘn = dingin
● ŋulɑy = memasak
● pɑnɑs = hangat
● pɑʁɘʔ = dekat
● pəd:əm = tidur
● pək:ʊl = ilalang / atap
● pələʔ = potong
● pəpɑŋ = cabang
● puɲə̯̃o = ikan
● puŋə̯o = tangan
● putiʔ = burung
● rɑgɑh = pria / laki●laki
● ʁɑŋɑn = jalan / jalur
● sɑbək = kabut
● sɑkiʔ = menyakitkan, sakit
● sə̯bɑy = wanita
● səbə̯o = meniup
● sə̯k:ɑm = engkau
● səʁəp = jarum
● suluh = merah
● sumɑŋ = lain
● suwɑh = membakar
● tɑbəh = lemak / minyak
● tɑh:un = tahun
● tɑjəm = tajam
● tɑli = tali
● tɑnəh = bumi / tanah
● tɑnəm = tanaman
● təjɑŋ = panjang
● təlʊy = telur
● təməgɘy = berdiri
● təmən = benar
● tɘn:ʊn = belakang
● tɘnɑhɘ̃y = perut
● tətəs = memukul
● tiɑn = mereka
● tɪkʊs = tikus
● tuhə̯ɔ̝ = tua
● ujɑn = hujan
● ujɑw = hijau
● ulɑy = ular
● ulə̯o = kepala
● uʁiʔ = hidup, hidup
● uyɑh = garam
● wɑkɑʔ = akar
● wɑwɑy = baik
● wɑy = air
● yɑhəl = buruk, jahat
Bilangan
● sɑy = satu
● wə̯o = dua
● əpɑʔ = empat
-------------------------------------
Keterangan: * ŋ = ng

Bagikan artikel ini

Pasang Iklan Gratis