Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Way Kanan - INFOBDL.COM /* ganti br awal */ /* ganti br end */

Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Way Kanan

INFOBDL.COM - Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Way Kanan. Bahasa Lampung dialek api dengan logat Way Kanan Banyak dipertuturkan oleh Etnis Lampung yang bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan yakni di Kecamatan Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga dan Pakuan Ratu. Berikut ini adalah Kosakata Bahasa Lampung dengan Dialek Api yang menggunakan logat Way Kanan.

Kosakata Bahasa Lampung Dialek Api Way Kanan

● ɑbɑn = awan
● ɑgɑs = agas
● ɑmpɑy = baru
● ɑmʊn = jika
● ɑnɑʔ = anak
● ɑŋɪn = angin
● ɑpi = apa?
● ɑpʊy = api
● ɑsu = anjing
● bɑkɑʔ = akar
● bɑlɑk = besar
● bɑŋĩʔ = lemak / minyak
● bɑŋʊ̃ʔ = mulut
● bɑpɑʔ = ayah
● bɑsɔ̝h = basah
● bɑtu = batu
● bɑwɑʔ = kulit
● bɑyo̞h = membengkak
● bəgɑwi = bekerja
● bəjɑmõʔ = menyembunyikan
● bəlɑh = membagi
● bənɔʁ = benar, benar
● bəʁɑʔ = luas
● bət:ɔ̝ŋ = perut
● biɑʔ = berat
● bintɑŋ = bintang
● buɑh = buah
● buɔʔ = rambut
● bukɑʔ = membuka, mengungkap
● bulu = bulu
● buluŋ = daun
● buntɑʔ = pendek
● buŋɑ = bunga
● busuʔ = busuk
● cɑkɑʔ = mendaki
● cɑwɑ = mengatakan
● cupiŋ = telinga
● dɑgiŋ = daging
● dɑnɑw = danau
● dəbɑh = di bawah
● dəbiŋi = malam
● dəlo̞m = dalam, di dalam
● di = di
● dibiŋi = malam
● dilɑmbuŋ = di atas
● dipɑ = mana?
● gɑlɑh = leher
● gəl:oŋ = cacing (cacing tanah)
● gəʁɑl = nama
● ginciŋ = berbaring
● gundɑŋ = ekor
● gʊntɔʁ = guntur
● hɑlom = hitam
● hɑmbɔʁ = terbang
● hɑmbuɑ = abu
● hɑndɑʔ = putih
● hɑpok = debu
● hɑsɔ̝ʔ = merokok
● hɑti = hati
● hɑtoʔ = ilalang / atap
● hɔʁeʔ = hidup
● həl:ɑw = baik
● hɘn:i = pasir
● hisɔ̝ʔ = mengisap
● hitɔ̝p = meludah
● hujɑn = hujan
● hujɑw = hijau
● hulu = kepala
● iɑ = dia / dia
● imbun = kabut
● induʔ = ibu
● ipɔn = gigi
● iʁuŋ = hidung
● isɑw = usus
● iwɑ = ikan
● jɑhɑt = buruk, jahat
● jɑmɑ = dan
● jɑwɔ̝h = jauh
● jukuʔ = rumput
● juʔʁipɑ = bagaimana?
● kɑli = menggali
● kɑməh = kotor
● kɑʁuʔ = mengikat, kencangkan
● kɑyu = tongkat / kayu
● kədol = tebal
● kej:ɔ̝ŋ = suami
● kej:ɔ̝ŋ = istri
● kəj:ɔ̝ŋ = suami
● kəmə̯dɑ = kapan?
● kənɑ̃wɑ̃t = bulan
● kəp:i = sayap
● kilɑp = petir
● kudul = kusam, tumpul
● kukʊt = kaki
● kuti = anda
● kutu = kutu
● lɑŋĩʔ = langit
● lɑŋʊy = berenang
● lɑpɑh = berjalan
● lɑwɑh = labah-labah
● lɑwo̞ʔ = laut
● ləgoʔ = putar
● liɑʔ = melihat
● lio̞m = malu
● luniʔ = kecil
● mɑ = lidah
● mɑ̃h:ɑ̃ = tertawa
● mɑliŋ = mencuri
● mɑnuʔ = burung
● mɑnuʔ = bulu
● mɑtɑ = mata
● mɑti = mati
● maʔwat = tidak
● m̯bəli = membeli
● mbuʁu = berburu
● məhili = aliran
● məhuɑp = menguap
● məj:ɔŋ = duduk
● məŋɑn = makan
● məŋiɑn = suami
● mẽʔ = payudara
● milih = memilih
● mĩo̞h = memeras
● miwɑŋ = menangis
● munduŋ = mengendus, mencium
● muni = tua
● mũtɑh = memuntahkan
● nɑsɑʔ = memasak
● ɲɑʔ = saya
● nəŋɪs = mendengar
● ɲəʁɔl = menyembunyikan
● ɲəʁuʔ = menjahit
● niku = engkau
● nimbɑk = menembak
● ɲipɑŋ = belok
● nipi = mimpi
● nipis = tipis
● nũɑ̃ = rumah
● ŋɑyɔ̝l = mengunyah
● ŋəluh = kering
● ŋət:oŋ = memegang
● ŋinum = minum
● ŋĩso̞n = dingin
● ŋuk:ui = menggaruk
● pɑgɑs = menusuk, menembus
● pɑnɑs = hangat
● pɑŋpɑŋ = cabang
● pɑti = membunuh
● pəliʔ = sempit
● pɪmpɪŋ = bahu
● piŋpiŋ = bahu
● pukul = memukul
● pul:ɑn = kayu / hutan
● puŋũ = tangan
● puskɑm = engkau
● putiʔ = burung
● ʁɑbɑy = takut
● ʁɑgɑh = pria / laki-laki
● ʁɑh = darah
● ʁɑm = kita
● ʁɑni = hari
● ʁɑŋlɑyɑ = jalan / jalur
● ʁɑtɔŋ = datang
● ʁidiʔ = dekat
● sɑ = ini
● sɑkiʔ = menyakitkan, sakit
● sɑpɑ = siapa?
● səbɑy = wanita
● səbu = meniup
● səʁɔʔ = jarum
● sijɑ = ini
● sikɑm = kita
● sinɑ = bahwa
● situh = melemparkan
● sudɑ = bahwa
● suluh = merah
● suwɑh = membakar
● tɑh:un = tahun
● tɑhlui = telur
● tɑjɔ̝m = tajam
● tɑli = tali
● tɑnoh = bumi / tanah
● tɑnum = tanaman
● təkuyuŋ = belakang
● təməgi = berdiri
● tiɑn = mereka
● tiɑʔ = jatuh
● tijɑŋ = panjang
● tikus = tikus
● tuɔ̝h = tumbuh
● tuh:ɑ = tua
● tuhlɑn = tulang
● tundun = belakang
● tuʁuy = tidur
● tutu = = mengalahkan
● uɑy = air
● ulɑy = ular
● uyɑh = garam
Bilangan
● sɑy = satu
● ʁuɑ = dua
● təlu = tiga
● pɑt = empat
● limɑ = lima
● n:um = enam
● pitu = tujuh
● ? = delapan
● suɑy = sembilan
● puluh = sepuluh
● ? = duapuluh
● ? = limapuluh
● səʁɑtus = seratus
● səʁibu = Seribu
------------------------------
Keterangan: * ŋ = ng

Bagikan artikel ini

Pasang Iklan Gratis